Ordensregler i Skjærhalden Gjestehavn as

Hensikten med ordensreglene i Skjærhalden Gjestehavn as er å sikre en felles forståelse av den standard og orden som ønskes.

Reglene skal også ivareta anlegget, slik at det ikke utsettes for unødvendig slitasje på brygger og uteriggere, og at gjestene og andre ikke utsettes for unødvendig støy.


Generelle bestemmelser

 • Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge havnekontorets anvisninger. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
 • Skjærhalden Gjestehavn as er en familiehavn. Det skal være nattero fra kl. 23.00. Musikk fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere andre.
 • Båter fortøyd i gjestehavna skal være ”bebodd”. Ved behov for “parkeringsplass” kontakt havnekontoret for anvisning av egnet plass.
 • Ankringsforbud i hele gjestehavna pga. moringskjettinger.
 • Næringsvirksomhet og båtreparasjoner er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra selskapet.

Betalingsbestemmelser

 • Alle båter som ligger i gjestehavnen skal betale leie.
 • Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at billetten blir påsatt (limt på) godt synlig og lesbart - helst på fortøyningstau.
 • Havneleien skal betales i kortautomat
 • Forhåndsreservasjoner gjøres via www.dockspot.com
 • Ubetalt leie belastes med dobbel havneavgift i administrasjonstillegg pr påbegynte døgn. Reglementet håndheves privatrettslig og gjestehavna har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt.

Fortøyning:

 • Alle båteiere må selv sørge for at fortøyninger og fendring er tilpasset værforhold
 • Skjærhalden Gjestehavn as er ikke ansvarlig for skader som skyldes vind eller bølger
 • Hærverk, tyveri og lignende forutsettes ivaretatt av båteier og hans forsikring
 • Båteier må se til at strømkabler, tauverk og vannslanger ikke hindrer ferdsel på bryggene.
 • Slepejoller skal fortøyes bak på båten og sikres slik at disse ikke sperrer naboplass

Støy fra løpende rigg på seilbåter

 • Fall skal ikke forlates slik at disse står og slår mot masten

Avfall

 • Det er satt ut containere for restavfall bak Kornmagasinet (følg skilt på bryggene)
 • Vi viser for øvrig til regler for renovasjon og avfall på Hvaler kommunes hjemmeside www.hvaler.kommune.no under ”Tjenester”

Elektriske skjøteledninger

 • Elektriske skjøteledninger skal være av en type som er tillatt brukt utendørs
 • For båter som er tilkoplet strøm på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten

Bruk av strøm

 • Bruk av strøm der det er tilgjengelig i gjestehavna er inkludert i havneavgiften

Maks fart i indre havn:

 • Maksimums fart i havneområdet er 5 knop.
 • Vis hensyn og unngå motorstøy og eksos

Spesielle bestemmelser:

 • Åpen ild og grilling er ikke tillatt i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på bryggene.
 • Dykking skal kun skje etter avtale.
 • Hunder skal holdes i bånd.
 • Båter som er fortøyd i strid med havnereglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.

All ferdsel på bryggene foregår på eget ansvar.

Påbud eller anvisninger gitt av ansvarlig for virksomheten, skal følges!

Hvaler, 1. juni 2015

Skjærhalden Gjestehavn as

Del denne siden med andre!

Share on Facebook