Praktisk information om Skjærhalden Gästhamn

Skjærhalden Gjestehavn som ligger strategiskt till ytterst i Oslofjorden. Gästhamnen ligger precis vid torget på Skjærhalden och rymmer 100-140 båtar.

Gästhamnen är öppen och avgiftsbelagd under hela året.

Brandregler

Användning av öppen eld i en båt, eller på en brygga är inte tillåtet. Läs mer om brandföreskrifter och våra procedurer vid brand nedanför.

Förfarande vid brand:

1. Varna de andra gästerna i båtarna

2. Ring brandkåren på 110

3. Försök att släcka med pulversläckarna på bryggorna

4. Flytta båtar för att minska spridningen - om möjligt

5. Meddela kontaktperson på tel: +47 90 36 84 34

Skyddsåtgärder mot brand i gästhamnen:

1. Användning av öppen eld i en båt eller på en brygga är inte tillåtet

2. Lämplig släckningsutrustning krävs i båten

3. Se till att de i båten kan använda släckningsutrustning

4. Rökalarm krävs i båten

5. Kontrollera regelbundet att gas / bränsleslangar och kopplingar fungerar

6. Hantering av avfall, följ gästhamnens och Hvaler kommuns regler

7. Alla båtägare ska tänka på risken för brand i båten och se till att erfoderlig släckningsutrustning är lättillgänglig.

Ordningsregler

Syftet med ordningsreglerna i Skjærhalden Gjestehavn är att säkerställa en gemensam förståelse av önskad standard och ordning. Reglerna ska också skydda anläggningen så att den inte lider av onödigt slitage på bryggor och bommar.

Allmänna bestämmelser

• Alla som bor i hamnområdet är skyldiga att följa hamnkontorets instruktioner. Brott mot reglerna kan leda till avvisning från hamnen.

• Skjærhalden Gjestehavn som är en familjehamn. Det måste vara låg ljudnivå från kl. 23:00. Musik från båtarna, oavsett tid, får inte vara så hög att det kan irritera andra.

• Båtar förtöjda i gästhamnen måste vara bebodda. Om det behövs för parkering kontakta hamnkontoret för plats.

• Ankringsförbud gäller i hela gästhamnen.

• Näringsverksamhet och båtreparationer är inte tillåtna utan särskilt tillstånd från hamnen.

Förtöjning:

• Alla båtägare måste se till att förtöjningar och fendring är anpassade till väderförhållandena

• Skjærhalden Gjestehavn ansvarar inte för skador orsakad av vind eller vågor

• Skjærhalden Gjestehavn ansvarar inte för skador från andra båtgäster

• Båtägare måste se till att elkablar, rep och vattenslangar inte hindrar trafik på bryggorna.

• Släpjollar måste vara förtöjda på båtens akter och säkrade så att de inte hindrar andra båtar

Betalningsregler:

• Alla båtar i gästhamnen måste betala gällande avgift.

• Betaling görs direkt, även vid bokning.
Bokad plats återbetalas ej.

• Båtägaren ansvarar för att avgiften betalas.

• Hamnavigften betalas på hvalergjestehavn.no

• Förbokning görs på hvalergjestehavn.no

• Obetald hamnavgift debiteras med dubbelt avgift av hamnvakterna varje påbörjad dag. Föreskrifterna verkställs i privaträtten och gästhamnen har rätt att behålla båten tills alla avgifter har betalats.

Avfall:

• Behållare för restavfall finns bakom Kornmagasinet (följ skyltarna på bryggorna).

• Vi hänvisar även till reglerna för avfall på Hvaler kommunens hemsida www.hvaler.kommune.no under "Tjenster".

Förlängningskablar:

• Förlängningskablar måste vara av en typ som tillåts utomhus.

• Båtar kopplade till landström måste ha jordfelsbrytare installerad i båten.

Användning av landström:

• Användning av el där den finns i gästhamnen, avgift tillkommer.

• 16 Ampere säkring.

Max hastighet i inre hamnen:

• Maxhastigheten i hamnområdet är 5 knop.

• Visa hänsyn och undvik tomgångskörning.

Särskilda bestämmelser:

• Öppen eld och grill är inte tillåtna i båten eller vid bryggorna.

• Dykning får endast ske efter överenskommelse.

• Hundar måste hållas kopplade.

• Båtar förtöjda i strid med hamnbestämmelserna kan flyttas på ägarens bekostnad och risk.

Regler och villkor från Skjærhalden Gjestehavn AS måste följas!

Vinterhamn

Önskar ni vinterhamn, kontakta oss på telefon +47 90 36 84 34. Vi har praktiskt taget isfria vintrar. Gästhamn är väl lämpad om du vill använda båten året runt eller att skippa att plocka upp båten.

Skjærhalden Gjestehavn AS
Pb. 42 1680 Skjærhalden
Org-nr: 988329975

☎ +47 90368434

[email protected]Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se